Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN THƯ KÝ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13 ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký;

Căn cứ Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban Thư ký;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Văn bản số 11820-CV/VPTW ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội tại Tờ trình số 3538/TTr-TTKQH ngày 03 tháng 4 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 213/TTr-BCTĐB ngày 08 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội bao gồm:

I. PHÓ TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

2. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác).

II. CÁC ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ

1. Ông Nguyễn Công Long, Vụ trưởng Vụ Tư pháp (thay ông Lê Duy Quân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tư pháp đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

2. Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (thay ông Cấn Văn Lai, nguyên Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát (thay ông Vũ Tiến Thản, nguyên Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

4. Ông Lê Hoàng Anh, Giám đốc Thư viện Quốc hội (thay bà Trịnh Giáng Hương, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc hội đã phân công công tác khác).

Điều 2. Tổng Thư ký Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân