Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 11820-CV/VPTW ngày 25/3/2020 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật tại Tờ trình số 3097/TTr-UBPL14 ngày 30/3/2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 200/TTr-BCTĐB ngày 31/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15/4/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Ngô Trung Thành được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Ngô Trung Thành theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân