Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG NI-GIÊ-RI-A

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 4133/TTr-BNG-LS ngày 25 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a như kiến nghị của Bộ Ngoại giao nêu tại Tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ni-giê-ri-a.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: NG, TP, CA, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg; các Vụ: PL, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3), NL.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình