Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ GIỮA HAI KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 218/TTr-HĐND ngày 25/6/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018, gồm những vấn đề sau:

1. Lĩnh vực tài chính - ngân sách: Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2018 theo Phụ lục 01 đính kèm.

2. Lĩnh vực đất đai: Bổ sung danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số công trình, dự án phát sinh trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục 02 đính kèm.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Chi cục VT, LT tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

PHỤ LỤC 01

CÁC Ý KIẾN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Số văn bản (ngày/tháng/năm)

Nội dung

1

Số 48/HĐND ngày 02/4/2018

Thống nhất phân bổ chi tiết vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ với tổng số tiền 152.432 triệu đồng, gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 74.232 triệu đồng:

+ Vốn đầu tư phát triển: 47.539 triệu đồng;

+ Vốn sự nghiệp: 26.693 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: 78.200 triệu đồng (Vốn sự nghiệp).

2

Số 57/HĐND ngày 03/3/2018

Thống nhất phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2018 từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ với tổng số tiền 32.300 triệu đồng.

 

PHỤ LỤC 02

Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VẾ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. Bổ sung diện tích đất cần thu hồi trong năm 2018 để thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách:

STT

Số văn bản (ngày/tháng/ năm)

Tên dự án

Diện tích quy hoạch

Diện tích tăng thêm

Sử dụng loại đất

Địa điểm

Đất lâm nghiệp

Đất sản xuất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

Đất khác

1

Số 110/HĐND ngày 11/4/2018

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim Thượng 3 (Công ty Cổ phần Toàn Thắng)

64,60 ha

64,60 ha

16,59 ha

35,7 ha

 

12,31 ha

Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

2

Kênh dẫn nước thuộc Nhà máy Thủy điện Đạ Dâng - Đachomo (Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Long Hội)

3,99 ha

3,99 ha

0,46 ha

3,53 ha

 

 

Xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

Tổng cộng

68,59 ha

68,59 ha

17,05 ha

39,23 ha

 

12,31 ha

 

II. Bổ sung diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 để thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách:

STT

Số văn bản (ngày/tháng/năm)

Tên dự án

Địa điểm

Đất rừng phòng hộ

Đất trồng lúa

1

Số 110/HĐND ngày 11/4/2018

Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 3 (Công ty Cổ phần Toàn Thắng)

Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

18,48 ha

 

2

Chuyển mục đích sang đất ở

Thị trấn Đinh Văn và thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

 

5,43 ha

Tổng cộng

 

 

18,48 ha

5,43 ha