Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 10427-CVNS/BTCTW ngày 04/02/2020 của Ban Tổ chức Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân nguyện tại Tờ trình số 34/TTr-BDN ngày 10/02/2020 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 74/TTr-BCTĐB ngày 11/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện, ông Hoàng Anh Công được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông, bà: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện và ông Hoàng Anh Công theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân