Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2018/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 224/TTr-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Điều 1. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm

1. Kết quả đạt được:

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Trung ương, cùng sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả đạt được 6 tháng đầu năm khá toàn diện, một số lĩnh vực đạt kết quả cao, tạo đà thuận lợi cho 6 tháng cuối năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (32,94%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2017; nông nghiệp được mùa. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được phát huy, lan tỏa, đi vào chiều sâu; đã cơ bản hoàn thành bồi thường, khôi phục sản xuất đời sống Nhân dân vùng ảnh hưởng sự cố môi trường biển; các dây chuyền sản xuất thép của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa hoạt động theo đúng kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; đã thu hút được một số dự án lớn đăng ký đầu tư trên địa bàn. Triển khai xây dựng các đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Một số khó khăn, hạn chế:

Tăng trưởng kinh tế rất cao nhưng chưa đồng đều giữa ngành, lĩnh vực, địa phương. Sản xuất nông nghiệp thiếu liên kết vững chắc, còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, thiên tai, rủi ro thị trường; quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp còn bất cập; phát triển mới mô hình, loại hình tổ chức sản xuất có hiệu quả còn hạn chế. Dịch vụ, du lịch chưa đạt mục tiêu đề ra, năng lực cạnh tranh còn thấp, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng; tăng trưởng tín dụng thấp so với kế hoạch. Thu ngân sách ở một số địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn. Các dự án đầu tư triển khai chưa đảm bảo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Cải cách hành chính một số mặt, lĩnh vực chưa thực sự chuyển biến. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại, hạn chế, một số mặt gặp khó khăn. Chất lượng khám chữa bệnh chưa đồng đều. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xử lý hồ sơ tồn đọng người có công còn một số vướng mắc. Giải quyết một số vụ việc tồn đọng chưa dứt điểm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiêu tiềm ẩn phức tạp. Những khó khăn hạn chế trên có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan cần tiếp tục được chấn chỉnh, khắc phục.

Điều 2. Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

1. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp thực tiễn, gắn với rà soát đánh giá khách quan, toàn diện về các mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ để có giải pháp đồng bộ, phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn chỉnh phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất; rà soát, bảo đảm cân đối nguồn lực thực hiện các đề án chính sách đã ban hành, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm, nhất là các chính sách dự kiến thông qua kỳ họp theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Sản xuất nông nghiệp:

Trọng tâm là phát triển sản xuất liên kết, chuyển đổi cơ cấu, nâng cao giá trị, phù hợp thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông vượt cả 3 chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong chăn nuôi; tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo chất lượng giống, vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm những hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng, chế biến thủy sản; các hoạt động khai thác làm tận diệt nguồn lợi thủy sản. Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ khôi phục và phát triển sản xuất, khai thác thủy sản gắn với phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường; chính sách cho công tác bảo vệ môi trường. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để quyết toán kinh phí bồi thường sự cố môi trường biển.

3. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tập trung tổ chức phát triển sản xuất, xử lý môi trường, nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, nhân rộng và nâng cao chất lượng, phát triển các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với cải thiện kinh tế vườn hộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; gắn với việc sắp xếp lại các thôn để phát huy vai trò tự quản của người dân ở khu dân cư. Tổ chức đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 để tiếp tục chỉ đạo củng cố, phát triển bền vững. Ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Phát triển công nghiệp, dịch vụ:

Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sản xuất công nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Xúc tiến triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành sớm thủ tục đầu tư để triển khai theo tiến độ. Chủ động kế hoạch, phương án khi Trung ương có quyết định chính thức về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển, thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi chợ trên địa bàn theo phương án, lộ trình phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

5. Cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư phát triển:

Trọng tâm là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoàn thành xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện theo đúng nội dung lộ trình kế hoạch. Trên cơ sở cơ chế, chính sách cho lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, tiến hành xây dựng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuối năm 2018; xây dựng chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn giáo. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và hệ thống Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tăng cường rà soát, kiểm tra đôn đốc, kiên quyết xử lý nghiêm các dự án treo sử dụng đất chậm tiến độ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm quy mô lớn. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thi công, thủ tục giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư công. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư; kiểm soát chặt chẽ phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

6. Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; quản lý tốt chi ngân sách theo dự toán. Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu; phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Rà soát, đánh giá các nguồn thu để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo hiệu quả, sát tình hình. Kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên. Dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội; cung ứng kịp thời, đủ nguồn giải ngân các dự án đầu tư.

7. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và huy động các nguồn lực để xây dựng thị trấn Đồng lộc phát triển về kinh tế, xã hội, gắn với phát triển dịch vụ du lịch, văn hóa, tâm linh. Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 240 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Triển khai thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và các di sản tiêu biểu trên địa bàn. Đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch;

b) Tổ chức tốt năm học 2018 - 2019. Tiếp tục triển khai các giải pháp sắp xếp, điều động đội ngũ giáo viên các bậc học trên địa bàn toàn tỉnh; bố trí đủ số giáo viên còn thiếu cho các trường. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư giáo dục theo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi để các trường liên cấp, mầm non tư thục chất lượng cao đi vào hoạt động. Triển khai Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

c) Triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm;

d) Thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách về khoa học và công nghệ đã ban hành; cụ thể hóa chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

đ) Thực hiện các giải pháp đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là đối tượng lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Tổ chức tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa; xử lý hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền lợi cho người có công; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

e) Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề dư luận quan tâm; tạo niềm tin, đồng thuận và hình ảnh tích cực về Hà Tĩnh. Đấu tranh phản bác với các thông tin xuyên tạc, nhất là trên mạng xã hội.

8. Tài nguyên môi trường; phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu

a) Thực hiện tốt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành thẩm định phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ cuối; tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, xử lý tài sản trên đất, quản lý khai thác khoáng sản.

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường; tập trung xử lý rác thải sinh hoạt, triển khai Đề án xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát môi trường chăn nuôi, xử lý cấp bách ô nhiễm nước thải tại các cụm công nghiệp, khu du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các cam kết về môi trường tại các dự án đầu tư. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nội dung khắc phục vi phạm môi trường và quy trình vận hành sản xuất Nhà máy thép Formosa.

c) Tập trung chỉ đạo, chủ động các phương án ứng phó thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở; diễn tập tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa bão; kiểm tra an toàn đê kè, hồ đập; kiểm soát chặt chẽ quy trình vận hành xả lũ các công trình thủy lợi, thủy điện; nâng cao công tác dự báo, cảnh báo; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho người dân; bảo đảm nguồn dự phòng ứng phó sự cố thiên tai.

9. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu nại tố cáo

a) Tổ chức thực hiện tốt việc xử lý kết quả thanh tra, kết luận thanh tra. Chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, đặc biệt xử lý các chồng chéo trùng lặp về đối tượng thanh tra.

b) Thực hiện có hiệu quả các quy định về tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

c) Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tiếp tục bám sát chỉ đạo, xử lý các tồn đọng vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Bám sát địa bàn cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hòa giải cơ sở. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân.

10. Quốc phòng - an ninh

Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ gắn với diễn tập phòng, chống khủng bố cấp tỉnh năm 2018. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Phân công cán bộ, đảng viên sâu sát từng hộ gia đình; tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động. Chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình; kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, giải quyết, xử lý tốt các vấn đề nổi lên trong thời gian qua; tấn công trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã dược Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin VP HĐND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn