Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP 03 PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 393/TTr-CP ngày 09 tháng 9 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2667/BC-UBPL14 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập 03 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1. Thành lập phường Hòa Long trên cơ sở toàn bộ 8,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 21.035 người của xã Hòa Long.

Phường Hòa Long giáp các phường Vạn An, Vũ Ninh và tỉnh Bắc Giang.

2. Thành lập phường Kim Chân trên cơ sở toàn bộ 4,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.676 người của xã Kim Chân.

Phường Kim Chân giáp các phường Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh; huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Giang.

3. Thành lập phường Nam Sơn trên cơ sở toàn bộ 11,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 32.659 người của xã Nam Sơn.

Phường Nam Sơn giáp các phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm, Vân Dương; các huyện Quế Võ và Tiên Du.

4. Sau khi thành lập 03 phường thuộc thành phố Bắc Ninh:

a) Thành phố Bắc Ninh có 19 phường.

b) Tỉnh Bắc Ninh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 26 phường, 06 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các xã Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 85892

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân