Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KÝ BẢN GHI NHỚ VỚI DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ TRUNG TÂM LIÊN KẾT CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 49/TTr-BTTTT ngày 11 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Bản ghi nhớ nêu trên với Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động xây dựng, đề xuất các dự án nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý, theo mô hình đối tác công - tư (PPP), phù hợp với phạm vi nghiên cứu của Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm ký Bản ghi nhớ để tổng hợp, xây dựng Danh mục các dự án nghiên cứu cơ chế, chính sách Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi ký Thỏa thuận liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Điều 4. Bộ Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: (i) Khẩn trương đàm phán, ký kết Thỏa thuận liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam; (ii) Thành lập Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam để triển khai hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới trên nguyên tắc trước mắt trong 03 năm đầu không phát sinh thêm tổ chức mới, không tăng biên chế; (iii) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng phương án vận động các nguồn tài trợ hợp pháp đóng góp tài chính cho Diễn đàn Kinh tế thế giới cho năm thứ hai và năm thứ ba như Thỏa thuận nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất 03 tháng trước ngày kết thúc thời hạn 01 năm đầu hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Điều 5. Bộ Tài chính hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đóng góp cho Diễn đàn Kinh tế thế giới khoản phí thường niên của năm đầu tiên tương đương 01 triệu Đô la Mỹ, thanh toán trong thời gian 06 tháng kể từ khi công bố Thỏa thuận liên kết và thời điểm khai trương Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam; kinh phí đóng góp cho 02 năm hợp tác tiếp theo được huy động từ nguồn xã hội hóa kết hợp Ngân sách Nhà nước.

Điều 6. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục ủy quyền theo quy định và hướng dẫn, phối hợp thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: Trợ lý TTg, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT(2)TK.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc