Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI VÀ CỬA KHẨU QUỐC TẾ XA MÁT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 2104/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 kèm theo Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã xác định tại Tờ trình số 2104/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 kèm theo Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHQT, V.III, KTN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, NC(3b). Chinh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn X
uân Phúc

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2016 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát do Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 78/NQ-CP
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 05/09/2016
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/09/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản