Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/2009/NQ-UBTVQH12

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội;

- Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khóa X về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội khóa XI về phương án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La của Quốc hội;

- Trên cơ sở xem xét Báo cáo ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát “Việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La”; Báo cáo số 32/BC-CP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về kết quả chỉ đạo thực hiện di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La và ý kiến của các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La. Báo cáo kết quả giám sát đã phản ánh khá toàn diện, khách quan và sát với tình hình thực tế.

Điều 2. Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu dương đồng bào các dân tộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, ủng hộ và tích cực thực hiện di dân, tái định cư cho việc xây dựng công trình thủy điện Sơn La, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực toàn diện, đề cao trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền các cấp ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu trong tổ chức thực hiện di dân, tái định cư phục vụ xây dựng công trình thủy điện Sơn La.

Điều 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp của ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu sâu nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội; có các giải pháp, biện pháp thiết thực và tập trung nhân lực, vật lực sớm khắc phục những tồn tại mà Đoàn giám sát đã nêu.

2. Quan tâm tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

2.1. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La;

2.2. Giải quyết đầy đủ, đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời trong thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tái định cư và hộ sở tại nơi tái định cư sớm ổn định đời sống và sản xuất; xây dựng mô hình tái định cư nông thôn mới phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Tây Bắc;

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết; đẩy mạnh tổ chức thi công xây dựng các công trình cho tái định cư đảm bảo chất lượng cao nhất; chủ động phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong quản lý sử dụng các nguồn vốn cho tái định cư;

2.4. Xây dựng các phương án phát triển sản xuất trước mắt; đồng thời, xây dựng chính sách đặc thù, tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư trong nhiều năm sau tái định cư;

2.5. Khẩn trương rà soát, tính toán để điều chỉnh bổ sung tổng dự toán vốn đầu tư công trình thủy điện Sơn La nói chung, trong đó có vốn cho dự án tái định cư nói riêng để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 4. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục giám sát việc xây dựng công trình thủy điện Sơn La, trong đó có dự án di dân, tái định cư.

Nghị quyết này được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 19, ngày 20 tháng 4 năm 2009.

 

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng