Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỐI VỚI BÀ LÊ THỊ THỦY

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội 2014;

Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1364-QĐNS/TW ngày 08/7/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của bà Lê Thị Thủy và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 667/TTr-BCTĐB ngày 26/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bà Lê Thị Thủy chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Nam và bà Lê Thị Thủy theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân