Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH KHUNG HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ BỜ BIỂN NGÀ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại các văn bản số: 1092/BNG-TĐCP ngày 04 tháng 5 năm 2020 và 3234/TTr-BNG-TĐCP ngày 26 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua nội dung Hiệp định khung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bờ Biển Ngà.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Bờ Biển Ngà.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: NG, TP, TC; NHNN Việt Nam;
- VPCP: Trợ lý TTg, Vụ PL;
- Lưu: VT, QHQT (2).NL

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc