Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2006/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Qu‎yết định số: 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 30/TTr- UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015 và chỉ đạo thực hiện sau khi Quy hoạch được phê duyệt.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; (b/c)
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Công nghiệp; (b/c)
- Cục KTVB -Bộ Tư pháp; (b/c)
- TT Tỉnh ủy; (b/c)
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- VKS, TA, UBMTTQ tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- C,PVP HĐND & Đoàn ĐBQH tỉnh, CV;
- C,PVP UBND tỉnh, các tổ CV;
- Lưu VT, HS kỳ họp.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly