Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2006/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VÊ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ HUYỆN TUẦN GIÁO; MỞ RỘNG, ĐỔI TÊN THỊ TRẤN MƯỜNG ẲNG HUYỆN TUẦN GIÁO.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 515/TTr-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Điều chỉnh ĐGHC chia tách, thành lập 03 xã, mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng của huyện Tuần Giáo; Báo cáo thẩm tra số: 57/BCTT- BPC ngày 10/7/2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án điều chỉnh ĐGHC 3 xã: chia tách Búng Lao, Mường Lạn, Mường Đăng, thành lập 6 xã: Búng Lao, Xuân Lao, Mường Lạn, Nặm Lịch, Mường Đăng, Ngối Cáy của huyện Tuần Giáo; điều chỉnh ĐGHC mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thành thị trấn Mường Ảng thuộc huyện Tuần Giáo.

(Diện tích tự nhiên, dân số, đường địa giới hành chính các xã và thị trấn như Tờ trình số: 515/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên).

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn