Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẢNH CÁ LÁNG CHIM, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số: 1300/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí sử dụng Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HDND tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh như sau:

STT

ĐỐI TƯỢNG THU

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU (đ)

GHI CHÚ

I

Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản cặp bến cảng

01

Tàu có công suất dưới 60CV

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

4.000

 

02

Tàu có công suất từ 60CV đến 140CV

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

8.000

 

03

Tàu có công suất trên 140CV

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

10.000

 

II

Các phương tiện vận tải và hàng hóa qua cảng

01

Xe hai bánh

Tháng

20.000

 

02

Xe ba gác

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

2.000

 

03

Phương tiện vận tải có trọng tải dưới 2,5 tấn

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

3.000

 

04

Phương tiện vận tải có trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

5.000

 

05

Phương tiện vận tải có trọng tải từ 5 tấn trở lên

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

8.000

 

06

Phương tiện chuyên dùng cần cẩu

Một lần vào, ra cảng (tối đa không quá 24 giờ)

30.000

 

07

Hàng thủy, hải sản, hàng hóa qua cảng (từ tàu, thuyền lên bãi và từ bãi xuống tàu thuyền)

7.1

Các loại thủy, hải sản

Tấn

2.000

 

7.2

Nước đá

Cây

50

 

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006 và thay thế mức thu phí sử dụng bến bãi, mặt nước tại Cảng cá Láng Chim tại Nghị quyết số 18/2004/NQ-HDNDT ngày 16/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình