Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN MƯỜNG CHÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 490/TTr-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách 05 xã của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 56/BCTT-BPC ngày 10/7/2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án điều chỉnh địa giới hành chính chia tách các xã: Mường Mươn, Si Pa Phìn, Huổi Lèng, Chà Nưa, Chà Tở; thành lập 10 xã: Mường Mươn, Si Pa Phìn, Huổi Lèng, Chà Nưa, Chà Tở, Na Sang, Sa Lông, Ma Thì Hồ, Phìn Hồ, Nậm Khăn (Diện tích tự nhiên, dân số, đường địa giới hành chính của các xã như Tờ trình số: 490/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên).

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn