Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2006/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 2010 TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 27/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số: 27/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; (b/c)
- VP Chính phủ; (b/c)
- Bộ KH-ĐT; (b/c)
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp; (b/c)
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND, TAND, UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các Ban Đảng, Đ.thể; các tổ chức CTXH;
- C, PVP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, CV;
- C, PVP UBND tỉnh, các tổ CV;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu VT, HS kỳ họp.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly