Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ TRONG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2017

1. Thời gian: Tháng 7 năm 2017, với thời lượng khoảng 2 - 3 ngày.

2. Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

3. Các nội dung cụ thể trình kỳ họp:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017;

(2) Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2017);

(3) Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thay thế Nghị quyết số 57/2012/ NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý);

(4) Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

(5) Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non công lập dạy hè trong các cơ sở giáo dục mầm non ở các xã thuộc Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(6) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

1. Thời gian: Tháng 12 năm 2017, với thời lượng khoảng 3 - 4 ngày.

2. Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

3. Các nội dung cụ thể trình kỳ họp:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

(2) Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (đợt 2 năm 2017);

(3) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016;

(4) Nghị quyết về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018, Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2018;

(5) Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

(6) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;

(7) Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, chuyển đổi diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(8) Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

(9) Nghị quyết thông qua Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(10) Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(11) Nghị quyết về xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2018-2020;

(12) Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(13) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

Điều 2. Ngoài các nội dung trên đây, theo chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung vào chương trình các kỳ họp thường lệ hoặc bất thường trong năm 2017 một số nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07/12/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc