Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2189/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2022 về đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết; nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022) theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022)./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: CA, QP, KH&ĐT, TP, TC, NV, NG, XD, LĐTB&XH, CT, NN&PTNT, TNMT, VHTT&DL, KHCN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KTTH, PL, NN, CN, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Đ.Minh

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 51/NQ-CP năm 2022 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 51/NQ-CP
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 08/04/2022
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Lê Minh Khái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/04/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản