Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2006/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT SỐ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 40/2003/NQ-HĐND.KVI NGÀY 19/7/2003 CỦA HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1464/TTr-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 7 thống nhất hủy bỏ hai nội dung quy định áp dụng về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nêu tại khoản 5, mục II Nghị quyết số 40/2003/NQ-HĐND.KVI ngày 19/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI kỳ họp thứ 10. Nội dung hủy bỏ như sau:

- “Đối với một số hành vi vi phạm nhiều lần, tái phạm với nhiều tình tiết tăng nặng, trước đó đã áp dụng các biện pháp xử phạt quy định tại Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ nhưng vẫn tái phạm, giao cho UBND tỉnh quy định áp dụng biện pháp phạt bổ sung tăng thời gian tạm giữ phương tiện vi phạm”.

- “Riêng đối với xe ô tô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, ngoài việc xử lý theo nghị định số 92/2001/NĐ-CP , Nghị định số 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng thêm biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, giấy đăng ký kinh doanh”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm xử lý cụ thể để hủy bỏ việc áp dụng thực hiện các quy định nói trên và chỉ đạo thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 7 thông qua./

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng