Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2006/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2007 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 1639/TTr-UB ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Kế hoạch tổng biên chế hành chính năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi: 2.134 người, trong đó:

a. Cấp tỉnh: 1.074 người,

b. Cấp huyện, thị xã: 988 người,

c. Dự phòng: 72 người.

2. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Ngãi: 18.237 người, trong đó:

a. Giáo dục: 14.726 người,

b. Y tế:2.269 người,

c. Văn hoá:455 người,

d. Sự nghiệp khác: 607 người,

đ. Dự phòng: 180 người.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh lập đầy đủ các thủ tục theo quy định trình Chính phủ phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quang