Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 4580/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 4580/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 05 tháng 7 năm 2006 về nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 7 (từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2006) thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 


Phạm Phương Thảo