Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TỪ NGUỒN PHÍ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ NĂM 2017 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 375/TTr-CP ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 687/BC-UBTCNS14 ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Điều chỉnh dự toán từ nguồn phí cảng vụ hàng không để thực hiện cơ chế tài chính đặc thù năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

- Số thu phí của các cảng vụ hàng không, sân bay là: 358.400 triệu đồng (giữ nguyên như dự toán);

- Số nộp ngân sách nhà nước là: 162.122 triệu đồng (giảm 38.278 triệu đồng so với dự toán được giao);

- Số thu phí của các cảng vụ hàng không được để lại sử dụng là: 196.278 triệu đồng (tăng 38.278 hiệu đồng so với dự toán được giao, cho Cục Hàng không Việt Nam).

Điều 2

Giao Chính phủ rà soát lại cơ chế tài chính đặc thù áp dụng đối với Cục Hàng không Việt Nam bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Điều 3

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, ủy viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính; KHĐT; GTVT;
- KTNN;
- Lưu: HC, TCNS;
- E-pas: 85250

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân