Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-CP

Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2024

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUA CẢNG BIỂN NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản số 241/TTr-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2023, số 1047/BTC-NSNN ngày 25 tháng 01 năm 2024 và số 2500/BTC-NSNN ngày 12 tháng 3 năm 2024 về hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa và dự thảo Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (2).H.Dương

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2024 dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 45/NQ-CP
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 12/04/2024
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Lê Minh Khái
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản