Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TOÁN HỌC QUỐC TẾ DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA UNESCO (TRUNG TÂM DẠNG 2) TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 251/TTr-BKHCN ngày 07 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thỏa thuận trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHCN, NG, TP;
- VPCP: Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). TTL.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc