Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 7259/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2012, số 826/BKHĐT-PC ngày 18 tháng 02 năm 2014 và số 2883/BKHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư”, được lần lượt ký vào ngày 26 tháng 11 năm 2011 và ngày 24 tháng 6 năm 2012.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định và Nghị định thư nêu trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).LV

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng