Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2006/NQ-HĐND

Phan thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2260/TTr-UBND ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua nội dung Đề án “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 của tỉnh Bình Thuận với mục tiêu và các giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

Phấn đấu mỗi năm từng cấp học có số lượng trường đạt chuẩn quốc gia như sau:

a) Giáo dục mầm non: Ít nhất 02 trường.

b) Tiểu học:

- Ít nhất 08 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

c) Trung học cơ sở: Ít nhất 08 trường.

d) Trung học phổ thông: Ít nhất 02 trường.

2. Các giải pháp chủ yếu:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho các cấp chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên ngành giáo dục nhận thức được sự cần thiết phải đầu tư xây dựng các trường học trọng điểm đạt được các tiêu chuẩn quốc gia theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại để nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Ban Giám hiệu các trường học. Xây dựng đội ngũ giáo viên các ngành học, cấp học đảm bảo đạt chuẩn đào tạo theo quy định, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

c) Chỉ đạo tốt các hoạt động giảng dạy và giáo dục trong trường học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, hàng năm ngân sách địa phương cân đối kinh phí phù hợp để thực hiện đề án.

e) Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và báo cáo HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2006./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí