Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2006/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỰ NGUYỆN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân thành phố trình bày Đề án về chính sách khuyến khích tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 3832/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình tại kỳ họp về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ nội dung Đề án đã được thông qua, xây dựng và ban hành Quy định về chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh