Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”; Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi - rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi- rút HIV;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các chỉ tiêu chiến lược về phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,23% vào năm 2016 và không tăng sau năm 2020; giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tranh thủ nguồn ngân sách Nhà nước từ Trung ương chi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS thông qua Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

- Đảm bảo nguồn lực chi cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách địa phương hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh.

- Tăng cường vận động thu hút nguồn viện trợ quốc tế cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Đảm bảo 70% (năm 2016) và 90% (năm 2020) số người nhiễm HIV đủ điều kiện theo hướng dẫn điều trị quốc gia được điều trị bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV).

- Đảm bảo 100% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

- Đảm bảo 50% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp.

- Tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu - chi cho các hoạt động từ các dịch vụ này.

- Đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

II. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

- Tổng nhu cầu kinh phí: 62.042 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 11.161 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 12.884 triệu đồng.

- Viện trợ quốc tế: 2.000 triệu đồng.

- Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (do Bảo hiểm xã hội thanh toán): 22.520 triệu đồng.

- Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (do người bệnh cùng chi trả) và các nguồn huy động hợp pháp khác: 13.477 triệu đồng.

III. GIẢI PHÁP

1. Nhóm giải pháp về huy động kinh phí

1.1. Tranh thủ sự hỗ trợ của các nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương và các tổ chức quốc tế cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS mà ngân sách tỉnh chưa thể đảm nhận được, như: Kinh phí mua thuốc kháng vi rút HIV (ARV), thuốc Methadone; kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư... cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

 1.2. Ngân sách tỉnh

- Bố trí kinh phí hằng năm để mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng nhiễm HIV theo Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc thanh toán thuốc kháng vi - rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi- rút HIV.

- Đảm bảo ngân sách địa phương qua các năm cho các hoạt động thiết yếu, có hiệu quả để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng tính chủ động của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc huy động và bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý.

- Rà soát, khảo sát đánh giá để xác định và lựa chọn các hoạt động ưu tiên, địa bàn nóng để đầu tư tránh lãng phí ngân sách.

1.3. Huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Đưa nội dung vận động kêu gọi tài trợ cho phòng, chống HIV/AIDS vào hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ của tỉnh; huy động sự đóng góp tài chính của tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác lập kế hoạch, phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp.

1.4. Tăng cường chi trả bằng nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ chăm sóc, điều trị HIV/AIDS.

- Thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

- Làm tốt công tuyên truyền, phổ biến, vận động và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, các chất thay thế theo hướng xã hội hóa.

2. Nhóm giải pháp về quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí. Tăng cường vai trò giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp, các ngành đối với việc thực hiện các giải pháp huy động, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực các cơ quan đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tại các tuyến nhằm tăng cường điều phối tập trung và có hiệu quả các nguồn kinh phí.

- Thực hành tiết kiệm chi tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các mô hình lồng ghép dịch vụ phòng, chống AIDS để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn kinh phí phòng chống HIV/AIDS sẵn có. Thiết lập và mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

- Lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các hệ thống, thiết chế kinh tế - xã hội hiện có, đặc biệt là hệ thống y tế và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động quần chúng của các địa phương, đơn vị.

- Sử dụng nhân lực hệ thống y tế sẵn có trong việc cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số tại tuyến xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn