Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TRONG KHUÔN KHỔ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN - ẤN ĐỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2527/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, Ngoại giao, Tư pháp, Y tế, Công Thương, LĐTBXH, Xây dựng, GDĐT, VHTTDL, NNPTNT, TNMT, KHCN, Ngân hàng Nhà nước VN (kèm Hiệp định Đầu tư);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng