Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2006/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 71/2003/NĐ - CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 89/2003/TT - BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 112/2004/NĐ - CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét Tờ trình số: 48/TTr - UBND ngày 09 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006 của tỉnh Bạc Liêu là: 147 biên chế:

1. Các đơn vị sự nghiệp thành lập mới và bổ sung thêm nhiệm vụ:

- Trung tâm Công báo: 05 biên chế.

- Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch: 05 biên chế.

- Ban Quản lý vườn chim: bổ sung 07 biên chế.

2. Các Bệnh viện được tăng 200 giýờng bệnh:

- Bệnh viện Bạc Liêu: 20 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai: 44 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Phươc Long: 22 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân: 22 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình: 11 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải: 11 biên chế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đă được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vãn Út