Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 167/NQ-HĐND NGÀY 17/4/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN TỔNG THỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2019-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quc gia về quản lý tng hợp cht thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

Căn cứ Nghị quyết s167/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thông qua Đề án tng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025;

Xét Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung giải pháp cho từng nhiệm vụ, tại Mục b, Điểm 2, Khoản II, Điều 1, Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025 như sau:

- Đối với công tác tuyên truyền:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường tại cộng đồng khu dân cư; xây dựng 08 mô hình về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm tại 08 huyện, thị xã, thành phố và nhân rộng ra 730 khu dân cư trong toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho đối tượng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cán bộ hệ thống thông tin cơ sở về hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường; xây dựng câu chuyện truyền thanh về bảo vệ môi trường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; thực hiện tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên môi trường mạng xã hội (fanpage Bắc Ninh 24h); tổ chức giải báo chí Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường (Hội Nhà báo chủ trì).

- Đối với việc phân loại rác thải tại nguồn:

Mua sắm, trang bị xe gom, thùng đựng rác sinh hoạt phục vụ cho việc phân loại tại nguồn (bao gồm thùng đựng rác phân loại tại các tuyến đường, khu công cộng, công viên, trường học, bệnh viện và trụ sở cơ quan...) và xe đẩy tay phục vụ vận chuyển rác từ hộ gia đình đến điểm tập kết để bàn giao cho các địa phương.

Nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO) tại các hộ gia đình và thôn, xã. Trong đó bao gồm kinh phí tập huấn, tuyên truyền, kinh phí mua thùng đựng rác phân loại cho các hộ gia đình, mua thiết bị nghiền rác hữu cơ và nguyên vật liệu làm vi sinh IMO.

Khoán chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đầu hộ dân; xây dựng và ban hành đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng chung trên địa bàn toàn tnh.

- Đối với cht thải rắn sinh hoạt:

Bổ sung thêm 1 dự án “Khu Liên hợp xử lý chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt” thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Môi trường Ngôi Sao Xanh thực hiện tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ (thời hạn hoàn thành trong quý IV năm 2021).

Đối với việc xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Lương Tài: Từ năm 2021 đến khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng xã An Thịnh, huyện Lương Tài hoàn thành và đi vào hoạt động, lượng chất thải rắn sinh hoạt của huyện Lương Tài sẽ được thu gom, vận chuyển về các đơn vị có chức năng trên địa bàn tỉnh để xử lý.

- Đối với môi trường làng nghề:

Hỗ trợ xử lý khí thải của cơ sở sản xuất trong các làng nghề tái chế giấy, nhôm, đồng, sắt thép; triển khai các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất hơi tập trung để cung cấp cho các cơ sở sản xuất giấy trong làng nghề.

- Đối với môi trường khu vực nông thôn:

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng công nghệ sinh học (tự xử lý, chi phí vận hành thấp).

Đầu tư xây dựng kè, gia cố bờ các ao, hồ, đầm, nắp đậy của hệ thống thu gom và thoát nước thải tại các thôn, làng.

- Đối với môi trường cụm công nghiệp:

Khảo sát, đánh giá hiện trạng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021 (thời hạn hoàn thành trong năm 2021).

- Đối với môi trường đô thị:

Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống mạng thu gom, nâng công suất nhà máy, cải tạo nhà máy hiện có để đảm bảo công suất xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh lên 61.000 m3/ngày đêm, xử lý nước thải toàn thành phố bao gồm nước thải của một số cụm công nghiệp, làng nghề (thời gian thực hiện 2021-2025).

Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thị xã Từ Sơn giai đoạn 2 đảm bảo thu gom nước thải toàn thị xã bao gồm cả cụm công nghiệp, làng nghề,...

Quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung tại các địa phương để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Lập dự án trồng cây xanh trên các tuyến Quốc lộ, tnh lộ tạo cảnh quan, vành đai cây xanh, bảo vệ môi trường sống của người dân.

- Đối với các cơ sở y tế:

Xây dựng, lắp đặt cải tạo, nâng cấp các lò đốt chất thải y tế bị xuống cấp.

Điều 2. Nhất trí chủ trương điều chỉnh một số nội dung trong Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025 như Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12/4/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Các bộ: TN&MT; TC, KH&ĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: T
U, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đảng
y Khối CCQ&DN tnh;
- Các Huyện
y, Thị ủy, Thành y;
- T
THĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo; Đài PTTH;
Cổng TTĐT tnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH, lưu VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung