Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/NQ-HĐND

Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX-KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Xét Tờ trình số 4642/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đối với ngân sách cấp xã

Đối với ngân sách cấp huyện

Đối với ngân sách Địa phương

1

Gửi báo cáo đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra

Trước ngày 01 tháng 4 năm sau

Trước ngày 01 tháng 4 năm sau

Trước ngày 01 tháng 10 năm sau

2

Gửi báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp

Trước ngày 01 tháng 5 năm sau

Trước ngày 01 tháng 5 năm sau

Trước ngày 01 tháng 11 năm sau

3

Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách

Trước ngày 20/6 năm sau

Trước ngày 30/6 năm sau

Trước ngày 31/12 năm sau

4

Gửi Ủy ban nhân dân cấp trên (cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước)

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Nghị quyết này bãi bỏ Mục II “Thời gian HĐND các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh” của Nghị quyết số 15/2004/HĐND.K7 ngày 09/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 4 về điều chỉnh phân cấp nhiệm vụ chi, số bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị xã và quy định thời gian phê chuẩn quyết toán NSNN các cấp ngân sách.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- VP. QH, VP. CP “TP. HCM” (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TT. TU (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. HĐND tỉnh;
- Văn bản gửi đăng Công báo;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (X).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh