Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

V/V TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết s 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết s 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Công văn s 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6;

Căn cứ Công văn s 2145/BNV-CQĐP ngày 17/5/2018 của Bộ Nội vụ về thng nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6;

Xét Tờ trình s 210/TTr-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lập thành ph Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thành phTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, dân số và địa giới hành chính của thị xã Từ Sơn hiện nay.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố Từ Sơn, tnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12/4/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tnh y, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo; Đài PTTH; Cổng TTĐT tỉnh,
- Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: Chánh VP, phòng TH, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung