Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 9 về Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố năm 2015;

Xét Báo cáo số 175 /BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 140/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1.

Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.416.226,5 triệu đồng

Bao gồm:

 

1.1.

Thu nội địa:

1.315.947,1 triệu đồng

1.2.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

15.196,3 triệu đồng

1.3.

Các khoản thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng:

67.178,4 triệu đồng

1.4.

Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết:

17.904,7 triệu đồng

2.

Tổng thu ngân sách địa phương:

6.758.637,9 triệu đồng

2.1.

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương):

1.311.606,4 triệu đồng

2.2.

Bổ sung từ ngân sách Trung ương:

4.807.418,0 triệu đồng

 

- Bổ sung cân đối ngân sách:

2.920.863,0 triệu đồng

 

- Bổ sung có mục tiêu:

1.886.555,0 triệu đồng

2.3.

Thu kết dư ngân sách năm trước:

57.292,2 triệu đồng

2.4.

Thu chuyển nguồn năm trước sang:

368.238,2 triệu đồng

2.5.

Các khoản thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng:

67.178,4 triệu đồng

2.6.

Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết:

17.904,7 triệu đồng

2.7.

Thu huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước:

129.000,0 triệu đồng

3.

Tổng chi ngân sách địa phương:

6.697.632,0 triệu đồng

Bao gồm:

 

3.1.

Chi đầu tư phát triển:

1.682.512,0 triệu đồng

3.2.

Chi thường xuyên:

4.407.632,1 triệu đồng

3.3.

Chi trả nợ khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước:

125.000,0 triệu đồng

3.4.

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

1.200,0 triệu đồng

3.5.

Chi chuyển nguồn sang năm sau:

481.287,9 triệu đồng

4.

Kết dư ngân sách năm 2015:

61.005,9 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn