Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa;

Xét Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

Nhà nước đầu tư đường giao thông kết nối; tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa trong Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; hằng năm, lập danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư, hỗ trợ theo quy định trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

DANH MỤC CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên cảng

Hình thức đầu tư

Cỡ tàu lớn nhất (Tấn)

Địa điểm

I

Các cảng kêu gọi đầu tư xây dựng

1

Cảng tổng hợp Đồng Sơn

Xây dựng mới

800

TP Bắc Giang

2

Cảng vật liệu xây dựng Tân Tiến

Xây dựng mới

800

TP Bắc Giang

3

Cảng xăng dầu Quang Châu

Xây dựng mới

600

Huyện Việt Yên

4

Cảng Hòa Phú (Khu công nghiệp Hòa Phú)

Xây dựng mới

600

Huyện Hiệp Hòa

II

Các cảng đầu tư theo các dự án hoặc đã được chấp thuận đầu tư

1

Cảng container Quang Châu

Xây dựng mới

800

Huyện Việt Yên

2

Cảng Mỹ An

Xây dựng mới

400

Huyện Lục Ngạn

3

Cảng Nhà máy nhiệt điện An Khánh (Cảng Vũ Xá)

Xây dựng mới

400

Huyện Lục Nam

4

Cảng du lịch chùa Vĩnh Nghiêm

Xây dựng mới

100 ghế

Huyện Yên Dũng

5

Cảng nhà máy gạch Thạch Bàn

Xây dựng mới

600

Huyện Yên Dũng

III

Xây dựng chuyển đổi thành cảng hành khách để phục vụ phát triển du lịch

1

Cảng Á Lữ

Chuyển đổi thành cảng hành khách

100 ghế

TP Bắc Giang

IV

Các cảng nâng cấp, mở rộng

1

Cảng Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Nâng cấp, mở rộng

400

TP Bắc Giang

2

Cảng xăng dầu Hà Bắc

Nâng cấp, mở rộng

400

TP Bắc Giang

3

Bến hàng hóa Tiên Lục, Lạng Giang

Nâng cấp, mở rộng

400

Huyện Lạng Giang

4

Bến khách du lịch Làng cổ Thổ Hà

Nâng cấp, mở rộng

100 ghế

Huyện Việt Yên