Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/2020/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ CÁC CHỨC DANH KHÁC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở ẤP, KHÓM THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 260/2019/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

"Điều 3. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

1. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm:

a) Văn phòng đảng ủy - Tuyên giáo;

b) Tổ chức - Kiểm tra;

c) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

d) Phó Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

đ) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

e) Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

g) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

h) Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự;

i) Phó trưởng Công an;

k) Nội vụ - Văn thư - Lưu trữ;

l) Truyền thanh;

m) Nhân viên thú y.

2. Bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, chọn chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại khoản 1 điều này sắp xếp, bố trí cho phù hợp. Sau khi sắp xếp, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được vượt quá số lượng theo quy định tại điều 4 Quy định này.

3. Cấp xã loại 1, loại 2 bố trí Phó trưởng Công an và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự không quá hai người.

4. Đối với xã, phường, thị trấn bố trí Phó trưởng Công an là công an chính quy thì thực hiện theo quy định của pháp luật về công an và không tính vào số lượng quy định tại điều 4 của Quy định này".

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá IX, Kỳ họp thứ mười bốn (Kỳ họp bất thường) thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Các Bộ: Nội vụ, NN&PTNT, Công an, Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 317/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Nghị quyết 260/2019/NQ-HĐND

  • Số hiệu: 317/2020/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 21/04/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
  • Người ký: Phan Văn Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/05/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản