Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Khoản 1, Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 263/TTr-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự kiến thời gian và nội dung trình các Kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, cụ thể như sau:

A. Thời gian tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân khóa IX dự kiến tổ chức từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 (thời gian làm việc 03 ngày).

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân khóa IX dự kiến tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020 (thời gian làm việc 03 ngày).

B. Nội dung trình các Kỳ họp thường lệ năm 2020

I. Các nội dung thường lệ trình kỳ họp theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.

2. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

5. Báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp tỉnh.

II. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

III. Ban hành một số nghị quyết thi hành Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh:

1. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020.

2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021.

3. Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019.

5. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021.

6. Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

7. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020.

8. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

9. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

10. Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

11. Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (Thực hiện theo Điểm h, Khoản 1, Điu 80 Luật Chăn nuôi).

12. Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc (Thực hiện theo Khoản 4, Điều 14 Luật Kiến trúc).

13. Nghị quyết quy định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục (Thực hiện theo Khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục “sửa đổi”).

14. Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý (Thực hiện theo Khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục “sửa đổi”).

15. Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

16. Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

17. Nghị quyết quy định mức chi trả chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra các tác phẩm báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

18. Nghị quyết quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

19. Nghị quyết về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái bãi Ông Lang tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 279,69 ha.

20. Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất; chính sách đầu tư của nhà nước; quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động; số lượng cán bộ, cộng tác viên và chế độ thù lao; cơ chế, biện pháp thực hiện xã hội hóa đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Thực hiện theo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên giải trình về đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2010-2016.

21. Nghị quyết về sáp nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

22. Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

23. Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021.

IV. Xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình thực hiện, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch để bổ sung các kỳ họp thường lệ trong năm.

2. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ thì Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định, số lượng các kỳ họp bất thường, thời điểm tổ chức kỳ họp bất thường theo yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh của tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục rà soát các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực do văn bản của Trung ương thay đổi hoặc chưa phù hợp để trình Hội đồng nhân dân điều chỉnh hoặc bãi bỏ kịp thời; đồng thời chỉ đạo rà soát các nội dung đã được Luật giao, những lĩnh vực cần ban hành chính sách và các quy định mới của Trung ương yêu cầu phải trình Hội đồng nhân dân nhân ban hành nghị quyết để thực hiện.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chặt chẽ theo đúng quy trình quy định của Luật nội dung trình các Kỳ họp thường lệ và Kỳ họp bất thường (Nếu có) năm 2020 Hội đồng nhân dân khóa IX.

5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: QH, CTN, CP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng, chuyên viên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em