Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 29/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét Tờ trình số 4737/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2007 – 2010 trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét Tờ trình số 4738/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2007 – 2010 trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh;
Sau khi xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp
,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mức chi hỗ trợ nghề thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ngân sách tỉnh chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho người học là 15.000 đồng/người/ngày thực học cho các đối tượng là: thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (kể cả bộ đội biên phòng, công an nhân dân, thanh niên xung phong) được xuất ngũ trở về; thương bệnh binh; con thương binh; con bệnh binh; con liệt sỹ; con gia đình có công với cách mạng; con gia đình dân tộc thiểu số; người tàn tật có khả năng lao động; con hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các cháu mồ côi đến tuổi học nghề.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Cuối năm 2007 tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của công tác dạy nghề ngắn hạn và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 8 năm 2007 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh