Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2006/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 34/TTr-UB ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân với các mức thu như sau:

1. Khu vực thành phố, thị xã gồm các phường thuộc thành phố Rạch Giá (trừ xã Phi Thông) và các phường thuộc thị xã Hà Tiên (trừ các xã: Mỹ Đức, Tiên Hải và Thuận Yên)

- Mẫu giáo một buổi: 15.000đ/cháu/tháng.

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 30.000đ/cháu/tháng.

- Trung học cơ sở, bổ túc THCS: 15.000đ/học sinh/tháng.

- Trung học phổ thông, bổ túc THPT: 30.000đ/họcsinh/ tháng.

2. Khu vực các thị trấn:

- Mẫu giáo một buổi: 12.000đ/cháu/tháng.

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 20.000đ/cháu/tháng.

- Trung học cơ sở , bổ túc THCS: 10.000đ/học sinh/tháng.

- Trung học phổ thông , bổ túc THPT: 20.000đ/học sinh/ tháng.

3. Khu vực nông thôn:

- Mẫu giáo một buổi: 8.000đ/cháu/tháng.

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 15.000đ/cháu/tháng.

- Trung học cơ sở, bổ túc THCS: 8.000đ/học sinh/tháng.

- Trung học phổ thông , bổ túc THPT: 15.000đ/học sinh/ tháng.

Mỗi năm thu học phí 9 tháng: học kỳ I thu 5 tháng, học kỳ II thu 4 tháng.

4. Đối với học sinh phổ thông học thêm chương trình dạy nghề phổ thông hoặc kỹ thuật ứng dụng tại các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, mức thu học phí như sau:

- Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông bậc THCS: 40.000đ/học sinh/học kỳ.

- Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông bậc THPT: 50.000đ/học sinh/học kỳ.

5. Đối với đào tạo trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Tùy theo ngành, nghề đào tạo, mức thu học phí đối với học sinh đào tạo trung học chuyên nghiệp, dạy nghề thuộc hệ chính quy tập trung trong chỉ tiêu được duyệt (kinh phí do ngân sách nhà nước cấp) được áp dụng theo khung học phí quy định tại Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đào tạo THCN: từ 15.000đ - 100.000đ/học sinh/tháng.

- Dạy nghề: từ 20.000đ -120.000đ/học sinh/tháng.

Các trường và cơ sở dạy nghề đề xuất mức thu cụ thể, lập kế hoạch thu, chi và được cơ quan chủ quản duyệt mới được thực hiện.

6. Thực hiện chế độ miễn, giảm theo quy định của Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Thời gian thực hiện:

Từ đầu năm học 2006- 2007.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, khu vực, mức thu, quản lý, sử dụng, quyết toán đúng quy định; chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa VII kỳ họp thứ mười một thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn