Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2018/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ NHÀ NƯỚC PHÒNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản;

Xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ vắc xin, chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng và tiền công tiêm phòng từ ngân sách của tỉnh để phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật được áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình hoặc gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), và các Sở, ban, ngành có liên quan.

3. Những đối tượng không được hưởng chính sách của Nghị quyết này gồm:

a) Các trang trại chăn nuôi có tổng đàn trên 200 (hai trăm) con gia súc hoặc trên 2.000 (hai ngàn) con gia cầm, thủy cầm;

b) Cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

1. Chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 (hai trăm) con gia súc trở xuống hoặc từ 2.000 (hai ngàn) con gia cầm, thủy cầm trở xuống.

2. Chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y trong chăn nuôi.

Điều 4. Nội dung hỗ trợ

1. Các loại vắc xin được hỗ trợ để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi, gồm:

a) Vắc xin phòng các bệnh: Lở mồm long móng (LMLM), Dịch tả heo (DTH) và bệnh Tai xanh đối với gia súc;

b) Vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm đối với gia cầm, thủy cầm;

c) Vắc xin phòng bệnh Niu cát xơn đối với gà.

2. Chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng do cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh thực hiện gồm có mua vật tư, hóa chất xét nghiệm. Số mẫu xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

3. Mức chi trả tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng áp dụng theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể như sau:

a) Tiêm phòng cho trâu, bò: 4.000 đồng/mũi tiêm;

b) Tiêm phòng cho heo: 2.000 đồng/mũi tiêm;

c) Tiêm phòng cho gà, vịt, ngan, ngỗng: 200 đồng/mũi tiêm.

Điều 5. Quy trình và thủ tục hỗ trợ

1. Việc hỗ trợ vắc xin được thực hiện theo hình thức tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng được hưởng chính sách này. Căn cứ tổng đàn chăn nuôi của các địa phương, cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch mua sắm và cung cấp các loại vắc xin để các địa phương tổ chức tiêm phòng. Việc tiêm phòng phải do các nhân viên thú y trực tiếp thực hiện;

2. Việc xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng do cơ quan chuyên ngành thú y tỉnh thực hiện từ kinh phí nhà nước, không thu phí của người chăn nuôi;

3. Căn cứ danh sách tiêm phòng do Ủy ban nhân dân cấp xã lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện chi trả tiền công tiêm phòng cho nhân viên thú y thực hiện tiêm phòng từ ngân sách của địa phương.

Điều 6. Dự toán kinh phí thực hiện

1. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn năm 2018-2020 theo Nghị quyết này là 72.365.428.887 đồng (Bảy mươi hai tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi bảy đồng). Cụ thể:

a) Năm 2018: 15.109.081.680 đồng.

b) Năm 2019: 28.485.506.868 đồng.

c) Năm 2020: 28.770.840.339 đồng.

2. Nguồn kinh phí:

Nguồn ngân sách tỉnh: Cấp kinh phí thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm (mua vắc xin, vật tư tiêm phòng, vật tư, hóa chất xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng).

Nguồn ngân sách cấp huyện: Cấp kinh phí chi trả tiền công tiêm phòng.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh