Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2016/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 277/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017.

Danh mục gồm 98 công trình, dự án với tổng diện tích 247,54ha. Trong đó, có 86 công trình, dự án cần thu hồi đất (với diện tích 231,13ha) và 12 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (với diện tích 16,41ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Diện tích sử dụng đất (ha)

Số lượng công trình, dự án

1

Thành phố Vị Thanh

59,09

18

a

Công trình, dự án thu hồi đất

56,79

16

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

2,3

2

2

Thị xã Ngã Bảy

4,73

9

a

Công trình, dự án thu hồi đất

2,34

7

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

2,39

2

3

Huyện Vị Thủy

7,59

8

a

Công trình, dự án thu hồi đất

7,25

6

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

0,34

2

4

Huyện Châu Thành

72,48

11

a

Công trình, dự án thu hồi đất

70,48

9

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

2,0

2

5

Huyện Châu Thành A

5,92

14

a

Công trình, dự án thu hồi đất

3,45

13

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

2,47

1

6

Huyện Long Mỹ

3,06

12

a

Công trình, dự án thu hồi đất

2,65

11

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

0,41

1

7

Thị xã Long Mỹ

3,25

10

a

Công trình, dự án thu hồi đất

3,25

10

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

0

0

8

Huyện Phụng Hiệp

91,42

16

a

Công trình, dự án thu hồi đất

84,92

14

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

6,5

2

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Trường hợp cấp bách cần phải thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 hoặc chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) để thực hiện các công trình, dự án đầu tư nhưng không thuộc Danh mục các công trình, dự án được thông qua tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội,;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ TN&MT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo