Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/2020/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ 02 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về bãi bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Nghị quyết ca Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về lĩnh vực xây dựng, cụ thể:

1. Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Thông qua Đán bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Nghị quyết số 115/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về chương trình phát triển nhà ở đô thị tnh Hòa Bình đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính ph
;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- LĐ V
ăn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP
UBND tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ha).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh