Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Khóa XII – Kỳ họp thứ 4

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2001/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ ÁN: HỖ TRỢ CHẤT LỢP VÀ GIẢI QUYẾT NƯỚC ĂN CHO HỘ ĐÓI NGHÈO VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH LÀO CAI ( GIAI ĐOẠN 2001-2005 )

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét Tờ trình số 519/TT-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ chất lợp và giải quyết nước ăn cho hộ đói nghèo vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2001-2005); Báo cáo thẩm tra số 30/BC-BKTNS ngày 13/7/2001 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp;

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 4 thống nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn dự án: Hỗ trợ chất lợp và giải quyết nước ăn cho hộ đói nghèo vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2001-2005). Cụ thể:

- Vốn thực hiện dự án: Từ 3 nguồn:

+ Nguồn kinh phí Trung ương cấp, trích một phần từ nguồn thu kinh tế cửa khẩu được để lại cho địa phương.

+ Nguồn vốn chương trình 135.

+ Nguồn vốn của các tổ chức Quốc tế, đoàn thể và các doanh nghiệp.

- Tổng số kinh phí dự kiến thực hiện dự án: 73.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Hỗ trợ chất lợp: 38.214 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nước ăn: 28.443 triệu đồng.

+ Dự phòng: 6.343 triệu đồng.

- Đối tượng hỗ trợ:

+ Hộ đói nghèo, nhà ở đơn sơ: 12.738 hộ.

+ Hộ đói nghèo, thiếu nước ăn hợp vệ sinh: 18.550 hộ.

- Thời gian thực hiện kể từ tháng 7 năm 2001. Trong 6 tháng cuối năm 2001, triển khai thực hiện thí điểm tại 18 xã thuộc 9 huyện (mỗi huyện chọn 2 xã), để rút kinh nghiệm triển khai cho các năm tiếp theo. Nguồn vốn dự kiến 10.073 triệu đồng, trong đó: Trích từ nguồn kinh tế cửa khẩu được để lại cho địa phương: 8.000 triệu đồng, nguồn vốn bổ sung của nhà nước: 2.073 triệu đồng.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII - Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2001.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Giàng Seo Phử