Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 22/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2017 như sau:

I. KỲ HỌP THỨ TƯ (kỳ họp thường lệ)

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 7 năm 2017.

2. Về nội dung trình tại kỳ họp

a. Các nội dung thường lệ

1- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

3- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

4- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

5- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

6- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

7- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

8- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

9- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và những ý kiến, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

10- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

11- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

12- Báo cáo công tác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

13- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

14- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

b. Các nội dung chuyên đề

Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Nghị quyết Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 01 nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. KỲ HỌP THỨ NĂM (kỳ họp thường lệ)

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: Tháng 12 năm 2017.

2. Về nội dung trình tại kỳ họp

a. Các nội dung thường lệ

1- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

2- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017.

3- Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

4- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phương án phân bổ ngân sách năm 2018.

5- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018.

6- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

7- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

8- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

9- Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2018.

10- Tờ trình về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

11- Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

12- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

13- Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

14- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018.

15- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

16- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

17- Báo cáo công tác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

18- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

19- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

20- Tờ trình về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

21- Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

b. Các nội dung chuyên đề

1- Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

2- Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

3. Các nghị quyết Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 10 nghị quyết, trong đó:

- 08 nghị quyết thường lệ: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2018; Nghị quyết về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Nghị quyết về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

- 02 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Nghị quyết Về thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết, đồng thời chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan để thẩm tra các nội dung của kỳ họp theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc