Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm 02 chuyên đề sau:

1. Giám sát kết quả thực hiện quy định về đấu giá quyền sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

2. Giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát. Báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của đoàn giám sát.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc những kiến nghị của đoàn giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Bảy thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 8 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh