Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 09 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 329/TTr-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Học sinh, sinh viên là con của các hộ gia đình bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển (thuộc diện đối tượng được kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển tại Văn bản số 6851/BNN-TCTS, ngày 12 tháng 8 năm 2016, Văn bản số 7433/BNN-TCTS, ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản bổ sung (nếu có) về kê khai thiệt hại) theo học các cấp học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề trong và ngoài công lập không thuộc các đối tượng không phải đóng học phí hoặc được miễn học phí theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và khoản 1, 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Ngoài chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này, các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh và của các tỉnh, thành phố khác còn hiệu lực. Trường hợp các văn bản có cùng nội dung hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ

1. Thời gian hỗ trợ: Trong 02 năm học 2016-2017 và 2017-2018.

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối với các đối tượng không được giảm học phí: Mức hỗ trợ là 100% mức học phí tương ứng đối với từng cấp học, ngành học theo Nghị quyết quy định mức thu học phí của Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Đối với các đối tượng được giảm học phí: Mức hỗ trợ là số chênh lệch giữa mức học phí tương ứng đối với từng cấp học, ngành học theo Nghị quyết quy định mức thu học phí của Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi trừ đi mức học phí được giảm theo tỷ lệ được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách cấp tỉnh.

2. Nguồn kinh phí do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường.

Điều 6. Phương thức hỗ trợ

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 24 tháng 9 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn