Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2020/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 3644/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 3644/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam.

1. Điều chỉnh giảm chtiêu Đất Khu công nghiệp tại thành phố Phủ Lý là 0,04 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất Khu công nghiệp tại huyện Thanh Liêm là 0,04 ha.

2. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất tôn giáo tại huyện Thanh Liêm là 0,5 ha; và bổ sung chỉ tiêu Đất tôn giáo tại thành phố Phủ Lý là 0,5 ha.

3. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất bãi thải, xử lý chất thải tại huyện Lý Nhân là 7,3 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất bãi thải, xử lý chất thải tại huyện Thanh Liêm là 7,3 ha.

4. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất ở tại đô thị tại thành phố Phủ Lý là 12,8 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất ở tại đô thị tại thị xã Duy Tiên là 12,8 ha.

5. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất Cụm công nghiệp tại huyện Kim Bảng là 4 ha; và bổ sung chỉ tiêu Đất Cụm công nghiệp tại thành phố Phủ Lý là 4 ha.

6. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất giao thông tại huyện Bình Lục là 6,7 ha; giảm chỉ tiêu Đất giao thông tại huyện Thanh Liêm là 3,3 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất giao thông tại huyện Kim Bảng là 10 ha.

7. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất năng lượng tại huyện Kim Bảng là 0,4 ha; và bổ sung chỉ tiêu Đất năng lượng tại huyện Thanh Liêm là 0,4 ha.

8. Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất ở tại đô thị tại huyện Thanh Liêm là 28 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất ở tại đô thị tại thị xã Duy Tiên là 28 ha.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong đó yêu cầu rà soát, chỉ thực hiện điều chỉnh tăng, giảm chỉ tiêu sử dụng các loại đất giữa các địa phương khi các dự án được triển khai phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu phát triển và bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Cục KT VBQPPL - BTP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UB MTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các Tổ, các ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT; TP;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi