Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND, ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 01 đường, 02 trường học và đổi tên 01 trường học trên địa bàn thị xã Bình Minh, như sau:

- Đặt tên đường 2 tháng 9: Hiện trạng: dài 1.400m, rộng 5,5m. Điểm đầu giáp đường Nguyễn Văn Thảnh, điểm cuối giáp đường Huỳnh Văn Đạt.

- Đặt tên trường Trung học cơ sở mới xây dựng trên địa bàn phường Thành Phước là Trường Trung học cơ sở Thành Phước.

- Đặt tên trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông mới xây dựng trên địa bàn xã Đông Thành là Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Đông Thành.

- Đổi tên Trường Tiểu học Đông Bình A (phường Đông Thuận) thành trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IX;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VPTU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở VHTTDL, Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm