Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHỤ LỤC HIỆP ĐỊNH KHUNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA VỀ HỢP TÁC VIỆT NAM - CUBA PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI CUBA, GIAI ĐOẠN 2018-2022.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 7739/TTr-BNN-HTQT ngày 26 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Phụ lục Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2018-2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Phụ lục Hiệp định khung nêu trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Cuba.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục ủy quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: NNPTNT, NG, XD, TC, TP;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: NN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3). HT.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang